w dółPrzejdź w dół

Archiwum

Data szkolenia: 09/06/2021
POLSKO-ANGIELSKIE WARSZTATY PRAWNE - AUKCJE PV I ZMIANY W USTAWIE O OZE 2021

POLSKO-ANGIELSKIE WARSZTATY PRAWNE - AUKCJE PV I ZMIANY W USTAWIE O OZE 2021

POLSKO - ANGIELSKIE WARSZTATY PRAWNE

 

AUKCJE PV I ZMIANY W USTAWIE O OZE 2021

 

Termin:

9 czerwca 2021 – Warszawa

Hotel Warsaw Plaza

 

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim oraz zapewnione zostanie tłumaczenie na język angielski.

 

Już 11 czerwca 2021 odbędzie się kolejna duża aukcja dla projektów do 1 MW. Z kolei zapowiedzi korzystnych zmian legislacyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii na rok 2021 stają się również realne. Pakiet Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków wchodzi w fazę wykonawczą, a Dyrektywa RED II wymaga pilnego wdrożenia. Dynamiczne zmiany regulacyjne oraz rynkowe dają kolejne możliwości inwestycyjne w fotowoltaice przy coraz lepszym poziomie opłacalności. W związku z tymi zmianami, zapraszamy na dedykowane branży fotowoltaicznej warsztaty mające na celu aktualizację i usystematyzowanie wiedzy u osób planujących lub realizujących przedsięwzięcia oparte o czyste technologie energetyczne. Dodatkowo, celem warsztatów jest przygotowanie projektów do wcześniej zidentyfikowanych mechanizmów wsparcia zielonej energii oraz przekazanie informacji o najnowszych trendach biznesowych, rynkowych i transakcyjnych. Wsparcie ze strony praktyków pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie nurtujące uczestników pytania oraz zainspiruje do nowych działań.

 

W programie m.in.:

 • Zmiany zapowiedziane nowelizacją ustawy o OZE w roku 2021.
 • Proces optymalnego przygotowania projektu PV do aukcji OZE.
 • Praktyka aktualizacji oferty aukcyjnej i przepisy w zakresie tarczy antykryzysowej w branży OZE.
 • Jakie są alternatywne modele zasilania OZE dla przemysłu i na czym polega łagodne przechodzenie firm na gospodarkę nisko-emisyjną?
 • Aktywna działalność na rynku energii elektrycznej przez przedsiębiorców dysponujących instalacją PV - optymalizacja zakupu/sprzedaży energii elektrycznej z PV, umowy PPA.
 • Praktyczne aspekty kupna/sprzedaży projektów fotowoltaicznych oraz proces transakcyjny.
 • Rynek projektów PV.
 • Finansowanie procesu deweloperskiego i budowy inwestycji.

 

Szczegółowy program spotkania udostępniony będzie wszystkim zainteresowanym pod adresem: aleksandra.krzewinska@capitalstudio.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Warsztaty poprowadzą:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki - obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wpierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego. 

 • Michał Tarka

Autor analiz dot. strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie dla Ministra Klimatu, Ministra Energii, główny doradca Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Rozwoju ds. OZE. Doradca prawny w procesach legislacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce. Skutecznie reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Obecnie kieruje praktyką energetyczną OZE w dużej kancelarii prawnej. Związany z branżą OZE od roku 2009. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas konferencji w zakresie energetyki odnawialnej w kraju i za granicą. Został wyróżniony w ramach rankingu Legal 500 EMEA 2021. Zarządza zespołem ds. OZE w dużej kancelarii prawnej.

 • dr Marcin Trupkiewicz

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego ora prawa odnawialnych źródeł energii. Doradza przedsiębiorcom z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz paliwowego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie regulacyjnym w sektorze energetycznym, w zakresie systemu wsparcia OZE i CHP, koncesjonowania działalności gospodarczej, przyłączania do sieci, a także w zakresie zagadnień związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym dotyczącym inwestycji w instalacje OZE oraz infrastrukturę sieciową. Doradza przedsiębiorcom z branży fotowoltaicznej w zakresie systemu aukcyjnego, procesów due diligence oraz transakcji obejmujących farmy fotowoltaiczne. Został wyróżniony w ramach rankingu Legal 500 EMEA 2021 (Energy and Natural Resources) w zakresie energii odnawialnej. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Autor ponad 50 publikacji naukowych oraz branżowych w zakresie prawa energetycznego oraz odnawialnych źródeł energii.

 • dr Marek Grzywacz

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym państwa oraz w postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Koordynator bloku specjalizacyjnego - Szkoła prawa energetycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych – artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach. Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii. Pracował i współpracował z największymi warszawskimi kancelariami. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude, praca magisterska dot. prawnych instrumentów bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego), absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (praca doktorska z wyróżnieniem, dot. prawnoadministracyjnych instrumentów bezpieczeństwa surowcowego państwa). Uczestnik zagranicznych staży, wyjazdów badawczych i konferencji m.in. na Wuhan University (Chiny), UC Berkeley (USA), Lund University (Szwecja), Universidad de Sevilla (Hiszpania). 

 • Marcin Kuprel

Ekspert w zakresie transakcji na rynku energii odnawialnej i doradca transakcyjny. W latach 2019 -2021 pracował na ponad 20 dużych transakcjach na rynku energetyki odnawialnej (o łącznej mocy pow. 3GW). Autor opracowań dotyczących potencjału zwiększenia wartości projektów fotowoltaicznych w Polsce.

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

PARTNER MEDIALNY:

 

 

 

LEGAL WORKSHOP

 

PV AUCTIONS AND AMENDMENTS TO RES ACT 2021

 

Date:

 

9 June 2021 – Warsaw

Warsaw Plaza Hotel

 

Already on 11 June 2021 another big auction will be held for projects up to 1 MW. Also, favourable legislative changes in the field of renewable energy sources proposed for 2021 become more and more real. The Clean Energy for all Europeans Package is entering the implementation phase and the RED II Directive requires urgent implementation. Dynamic regulatory and market developments provide further investment opportunities in photovoltaics while increasing the level of their profitability. Due to these changes, we would like to invite you to the workshop dedicated to the photovoltaics sector, aimed at updating and systematising knowledge of persons planning to implement or already implementing projects based on clean energy technologies. Additional purpose of the workshop is to prepare the projects in terms of the already identified support mechanisms for green energy and provide information about the most recent business, market and transaction trends. Based on support from practitioners, it will be possible to get answers to all questions bothering participants and to get inspired to take up new activities.

 

The agenda includes:

 • Changes proposed to be implemented by the amendment to the RES Act in 2021.
 • Process of optimal PV project preparation for a RES auction.
 • Practice of updating an auction bid and regulations regarding the anti-crisis shield in the RES sector.
 • What are alternative RES power supply models for industry and what does a smooth transition of companies to a low-carbon economy consist in?
 • Active involvement in the electricity market by entrepreneurs operating PV installations – optimisation of the purchase/sale of electricity from PV, PPA contracts.
 • Practical aspects of the purchase/sale of photovoltaic projects and the transaction process.
 • Market of PV projects.
 • Financing of the development process and investment construction.

 

A detailed agenda of the meeting will be provided to all interested persons at the following address: aleksandra.krzewinska@capitalstudio.pl

PARTICIPATION APPLICATION FORM

 

The workshop will be led by:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska

Graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, attorney at law. Lecturer at MBA Energy Management program at the Łazarski University. Long-time employee of the Energy Regulatory Office – currently Director of the Renewable Energy Department. Expert on various aspects of energy law, in particular including regulations concerning renewable energy sources. Active participant in a series of legislative works related to the regulation of fuel and energy markets. Coordinates and supervises the functioning of schemes supporting the generation of electricity from renewable sources, including the FIT/FIP schemes and auction system.

 • Michał Tarka

Author of analyses on RES development strategies in power and transport industries for the Minister of Climate and the Minister of Energy, principal advisor for RES to the Minister of Entrepreneurship and Technology and the Minister of Development. Legal advisor in legislative processes. Graduate of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań and SGH Warsaw School of Economics. Cooperated with the largest legal firms in Poland for many years. Effectively represented national and international clients in interdisciplinary investment procedures, supervised and coordinated multi-person domestic and foreign project teams. Currently, he is a head of the energy (RES) practice in a large law firm. He has been involved in the RES sector since 2009. In 2016, he was nominated for the Clean Energy Awards as the best legal advisor in the RES sector in Poland. Co-author of the commentary to the RES Act for C.H. Beck Publishing House. Speaker at conferences on renewable energy in Poland and abroad. Ranked among the leading lawyers in the Legal 500 EMEA 2021 edition. Acts as a head of the RES team in a large law firm.

 

 • Marcin Trupkiewicz, PhD

Specialises in energy law and renewable energy law. Advises to entrepreneurs operating in the power, gas, heating and fuel sectors. He has extensive experience in regulatory consultancy in the energy sector with regard to the RES and CHP support scheme, business licensing, connection to the grid, as well as in issues regarding the investment and construction process related to investments in RES installations and grid infrastructure. Advises to entrepreneurs operating in the photovoltaics sector with regard to the auction system, due diligence processes and transactions involving PV farms. Ranked among the leading lawyers in the Legal 500 EMEA 2021 edition (Energy and Natural Resources) in the field of renewable energy. Co-author of the commentary to the RES Act for C.H. Beck Publishing House. Author of over 50 academic and industry publications on energy law and renewable energy sources.

 • Marek Grzywacz, PhD

PhD in legal sciences and an academic lecturer at the Chair of Administrative Law and Procedure of the University of Warsaw. Expert on energy law, state security in terms of access to raw materials as well as administrative and administrative court procedure. Coordinates a specialty track, the School of Energy Law, at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Author and co‑author of over 20 academic publications, including papers in scientific journals and chapters in monographs. He has professional experience in advising energy companies operating in the natural gas, power and RES sectors. Worked with the largest Warsaw-based law firms. He earned his Master’s degree in law (summa com laude) at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (his MA thesis focused on legal measures to ensure energy security in the natural gas sector) and completed a PhD programme at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (he earned a distinction with his PhD thesis focused on administrative law measures to ensure state security in terms of access to raw materials).

 • Marcin Kuprel

Expert on transactions in the renewable energy market and transaction advisor. In 2019-2021, he worked on over 20 large transactions in the renewable energy market (with a total capacity of over 3GW). Author of papers on the potential to increase the value of photovoltaic projects in Poland. 

 

CONTENT PARTNER:

MEDIA PARTNER:« Wróć
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się znami
Capital Training Studio

Profesjonalne doradztwo i szkolenia w branży energetycznej

strzałka zapisz się na szkolenia