w dółPrzejdź w dół

Archiwum

Data szkolenia: 19/10/2021
ZMIANY NA RYNKU PV 2022 –PRAWO, BIZNES I FINANSE

ZMIANY NA RYNKU PV 2022 –PRAWO, BIZNES I FINANSE

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH WARSZTATÓW OZE

ZMIANY NA RYNKU PV 2022 –PRAWO, BIZNES I FINANSE

 

Miejsce: Warszawa

Terminy do wyboru:

28-29.09.2021,

19-20.10.2021,

16-17.11.2021,

Rok 2021 przynosi kolejne zmiany i zapowiedzi korzystnych zmian legislacyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Pakiet Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków wchodzi w fazę wykonawczą, a Dyrektywa RED II znajduje się w Sejmie, w fazie pilnego wdrożenia. Dynamiczne zmiany regulacyjne oraz rynkowe dają kolejne możliwości inwestycyjne w fotowoltaice przy coraz lepszym poziomie opłacalności. W związku z tymi zmianami, chcielibyśmy zaoferować możliwość udziału w warsztatach mających na celu aktualizację i usystematyzowanie wiedzy u osób planujących lub realizujących przedsięwzięcia oparte o czyste technologie energetyczne w Polsce. Dodatkowo, celem warsztatów jest przygotowanie projektów do wcześniej zidentyfikowanych mechanizmów wsparcia zielonej energii oraz przekazanie informacji o najnowszych trendach biznesowych i rynkowych. Wsparcie ze strony praktyków pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie nurtujące uczestników pytania.

 

Proponowany zakres szkolenia:

Organizator przewiduje możliwość opracowania innych szczegółowych zagadnień odpowiadających oczekiwaniom zgłoszonym przez Zamawiającego.

Kamienie milowe procesu inwestycyjno-budowalnego instalacji OZE:

 • uzyskanie tytułu prawnego do gruntu przeznaczonego pod inwestycję – odrolnienia, stosowane formy prawne zabezpieczenia praw do gruntu, ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi itp.;
 • uwarunkowania środowiskowe – kwalifikacja fotowoltaicznych pod kątem przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko, właściwość organów administracji, konieczność sporządzania raport oddziaływania na środowisko oraz jego zakres;
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy przyłączeniowej– właściwość operatorów sieci elektroenergetycznej, procedura, koszty, czas trwania, niezbędne dokumenty;
 • uzyskanie pozwolenia na budowę – właściwość organów administracji, procedura, czas trwania, uzyskanie projektu budowlanego, uzgodnienia z innymi organami;
 • koncesja na wytwarzanie energii – zakres podmiotowy, planowane zmiany, procedura, czas trwania, wymagane dokumenty, opłaty, możliwość wytwarzania energii elektrycznej przed uzyskaniem koncesji.

Podstawowe założenia aukcji 2021:

 • zmiany w prawie energetycznym oraz ustawie o OZE – założenia i wprowadzane zmiany;
 • wydłużenie okresu realizacji projektów w związku z epidemią COVID-19;
 • parametry aukcji OZE 2020 – rozporządzenia wykonawczy;
 • rywalizacja projektów w ramach koszyków technologicznych.

Prekwalifikacja projektu OZE do aukcji:

 • dostateczne wyodrębnienie instalacji OZE;
 • wymogi formalne udziału w aukcji OZE;
 • nowe elementy prekwalifikacji zawarte w projekcie nowelizacji;
 • pozyskiwanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracja o przystąpieniu do aukcji;
 • ogłoszenie o aukcji OZE.

Oferta aukcyjna i udział w aukcji OZE:

 • zasad organizacji i przeprowadzania aukcji w roku 2021;
 • elementy oferty aukcyjnej;
 • optymalne przygotowanie oferty aukcyjnej;
 • strategie udziału w aukcjach OZE;
 • okres wsparcia w ramach aukcji OZE;
 • zasady rozstrzygania aukcji OZE;
 • kalkulacja i aktualizacja ceny skorygowanej;

Eksploatacja instalacji OZE z wygraną aukcją/bez wygranej aukcji

 • zakresu dopuszczalnych zmian w projekcie inwestycyjnym objętym zwycięską ofertą;
 • zasady aktualizacji oferty aukcyjnej;
 • praw i obowiązków uczestników po wygraniu aukcji OZE;
 • terminy rozpoczęcia sprzedaży energii z projektu OZE;
 • rozliczanie „ujemnego salda”;
 • sprzedaż energii elektrycznej w ramach aukcji OZE;
 • zaawansowane modele inwestycyjne w zakresie obrotu energią elektryczną;
 • system kar administracyjnych zabezpieczających realizację obowiązków wynikających z aukcji OZE;
 • wsparcie w identyfikacji, negocjacjach i podpisaniu długoterminowej umowy sprzedaży energii (PPA);
 • wsparcie w negocjacjach i podpisaniu umów na generalne wykonawstwo farm fotowoltaicznych (EPC).

Finansowanie lub sprzedaż projektów OZE

 • zarządzanie procesem due diligence;
 • zarządzanie procesem transakcyjnym, rekomendacje kolejnych kroków, możliwe modele optymalnej sprzedaży projektów PV;
 • wymogi bankowe dla uzyskania finansowania;
 • perspektywa na kolejne aukcje;
 • zaawansowane modele współpracy z przemysłem w oparciu o umowy PPA i qPPA.

Podsumowanie, case study, pytania i zakończenie warsztatów.

 

Warsztaty poprowadzą:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki - obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wpierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego. 

 • Michał Tarka

Prawnik. Autor analiz dot. strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie dla Ministra Energii, doradca Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Rozwoju ds. OZE w latach 2018-2020. Doradca prawny w procesach legislacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce. Skutecznie reprezentuje klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Obecnie kieruje praktyką energetyczną OZE w dużej kancelarii prawnej. Związany z branżą OZE od roku 2009. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck 2020. Ekspert Sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych 2021. Prelegent podczas konferencji w zakresie energetyki odnawialnej w kraju i za granicą.

 • dr Marcin Trupkiewicz

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego ora prawa odnawialnych źródeł energii. Doradza przedsiębiorcom z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz paliwowego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie regulacyjnym w sektorze energetycznym, w zakresie systemu wsparcia OZE i CHP, koncesjonowania działalności gospodarczej, przyłączania do sieci, a także w zakresie zagadnień związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym dotyczącym inwestycji w instalacje OZE oraz infrastrukturę sieciową.

Doradza przedsiębiorcom z branży fotowoltaicznej w zakresie systemu aukcyjnego, procesów due diligence oraz transakcji obejmujących farmy fotowoltaiczne. Reprezentuje klientów przed Prezesem URE, innymi organami administracji oraz instytucjami finansowymi. Został wyróżniony w ramach rankingu Legal 500 EMEA 2021 (Energy and Natural Resources) w zakresie energii odnawialnej. Doktor nauk prawnych w oparciu o dysertację „Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii jako instrument prośrodowiskowej regulacji sektorowej w elektroenergetyce”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pracownik naukowy na tejże uczelni.

 • dr Marek Grzywacz

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii.

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym państwa oraz w postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Koordynator bloku specjalizacyjnego - Szkoła prawa energetycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych – artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach, współautor komentarza do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (C.H. Beck - seria Duże Komentarze, red. R. Hauser, M. Wierzbowski) oraz Meritum z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego (Wolters Kluwer – seria Meritum, red. M. Wierzbowski). Autor i współautor rozdziałów w podręcznikach akademickich do przedmiotu Prawo administracyjne (Wolters Kluwer, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski) i przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (C.H. Beck, red. M. Wierzbowski).

 • Marcin Kuprel

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu transakcji M&A, w tym ponad 20 transakcji na rynku OZE o łącznej docelowej mocy ponad 3 GW. Dzięki temu doskonale zna możliwe do osiągnięcia ceny rynkowe projektów sprzedawanych w różnych strukturach transakcyjnych, zna realia rynkowe i wachlarz rozwiązań potencjalnych problemów transakcyjnych, wie jakie są sposoby optymalizacji wyników finansowych farm.

Skutecznie łączy wiedzę M&A z praktyczną i aktualną wiedzą na temat szeroko rozumianego zarządzania farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi.

 

Organizator przewiduje możliwość udziału innych prelegentów, w zależności od treści szczegółowych zagadnień uzgodnionych z Zamawiającym.

Organizator zapewnia przerwy networkingowe, lunch oraz możliwość indywidualnych konsultacji;

Informujemy, że szkolenie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych: (dotyczących m.in. wielkości sali, zachowania odpowiedniej odległości, maseczek, dezynfekcji).

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do pobrania

Kontakt:

Capital Training Studio

Aleksandra Krzewińska

Aleksandra.krzewinska@ capitalstudio.pl

Tel. +48 506 262 504« Wróć
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się znami
Capital Training Studio

Profesjonalne doradztwo i szkolenia w branży energetycznej

strzałka zapisz się na szkolenia